Atbalsta personāls

Karjeras konsultants

Individuālās karjeras konsultācijas skolēniem

Darba laiks:

Otrdienās no 9:00 -17:00

Trešdienās no 13:00- 17:00

Ceturtdienās no 9:00 – 17:00

 

Iepriekš pieteikšanās – www.e-klase.lv – Agnese Jansone

e-pasts: agnese.jansonel@inbox.lv

Tel.nr. 26607704


Sociālais pedagogs

Sanita Žemozdzika (241. kab.)
Informācija pa telefonu: +371 27899836 (darba laikā)

Darba laiks:
Pirmdien 8:00 – 15:30
Otrdien 8:00 – 16:00
Trešdien 8:00 – 15:30
Ceturtdien 8:00 – 16:00 (16:00 – 18:00 atbalsta grupa)
Piektdien 8:00 – 15:00

Sociālais pedagogs skolā veic:

 • Sociālpedagoģisko darbu, veic izglītojamo sociālo apstākļu analīzi un faktu izpēti, veido datu bāzes.
 • Konsultē, informē un sniedz atbalstu izglītojamiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem un pedagogiem sociālpedagoģisko jautājumu un konfliktu risināšnas gadījumos, konsultē par sociālās palīdzības iespējām.
 • Pārstāv izglītojamo intereses tiesībsargājošās iestādēs.
  Izvērtē un palīdz risināt konfliktus (skolēns – skolēns, skolēns – skolotājs, skolēns – vecāki u.c.).
 • Organizē profilakses pasākumus skolēnu sociālo un delikventās uzvedības novēršanā.
  Veido sadarbību ar citām valsts un pašvaldības iestādēm (sociālo dienestu, pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu nodaļu, bāriņtiesu u.c.).
 • Veic iestādē sociālpedagoģisko darbu ar izglītojamo, sekmējot sociālās uzvedības pieredzes korekciju (skolas abalsta komanda).

Logopēds

Anita Strazdiņa (134. kab.).

Tel. nr. – 27136532

Darba laiks:

Pirmdienās – 13:00 – 15:30

Otrdienās – 12:00 – 14:35

Trešdienās – 12:00 – 15:20

Ceturtdienās – 12:00 – 14:35

Piektdienās – 7:45 – 8:30

Logopēda darba uzdevumi:

 • veikt izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi, lai sekmētu Valsts pamatizglītības standartā valodas jomā izvirzīto kompetenču apgūšanu.
 • plānot savu darbību, sastādīt nodarbību grafiku, aizpildīt skolotāja logopēda dokumentāciju atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un izglītības iestādes noteiktajām prasībām.
 • organizēt runas, valodas un rakstu valodas attīstības izvērtēšanu katru mācību gadu septembrī un desmit dienas pirms mācību gada beigām, lai veiktu valodas attīstības dinamikas izpēti.
 • Sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā runas, valodas un rakstu valodas attīstību, ja izglītojamajam nepieciešams izmantot atbalsta pasākumus mācību procesā, valsts pārbaudes un diagnosticējošos darbos; izglītojamajam rekomendē konsultāciju pedagoģiski medicīniskajā komisijā, normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos  vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma.

Speciālais pedagogs

Inese Stepko (317. kab.)

Darba laiks:
Pirmdien – Piektdien 8:30 – 14:35

Speciālais pedagogs vispārizglītojošajā skolā:

 • Sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, skolas psihologu, sociālo pedagogu, skolas logopēdu.
 • Izvērtē skolēnu mācīšanās grūtības un iesaka iespējamos palīdzības veidus.
 • Sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām speciālās izglītības vajadzībām.
 • Organizē individuālu vai grupu speciālās korekcijas darbu.
 • Sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem un mācību priekšmetu skolotājiem.
 • Ievēro konfidencialitāti.
 • Palīdz apgūt mācību vielu, rast pielāgojumus, lai bērns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes.
 • Palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.
 • Māca bērnam saskatīt un izmantot savas pozitīvās īpašības, veido skolēnā ticību saviem spēkiem.

Speciālā skolotāja palīdzība nepieciešama, ja skolēnam konstatē:

 • Vāju lasītprasmi un rakstītprasmi.
 • Nevienmērīgas vai vājas sekmes.
 • Intereses zudumu par mācībām.
 • Ja aizkavēta bērna attīstība, ja skolēna rīcība neatbilst bērna vecumam;
 • Ja skolēnam izteikta aizmāršiba, ilgstoša neizveicība, nespēja pielāgoties dažādām situācijām.

Psihologs

Irina Jakobsone (310. kab.)

Pieteikties uz konsultācijām var personīgi 310. kabinetā vai pa telefonu: +371 27899836

Darba laiks:
Pirmdien 8:30 – 15:00
Otrdien 8:30 – 14:00
Trešdien 8:30 – 14:00
Piektdien 8:30 – 14:00

Skolas psihologs palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem, risināt un novērst problēmas,

kas rada traucējumus mācību procesā:

 • mācīšanās grūtības,
 • uzvedības traucējumi,
 • saskarsmes traucējumi,
 • attīstības traucējumi,
 • akūtas konfliktsituācijas skolā,
 • vardarbības fakts skolā (emocionālas, fiziskas).

Medicīnas māsa

Jana Rolle (137.kab.)

Informācija: 63441036

Darba laiks:
Pirmdien – Ceturtdien 8:30 – 14:30
Piektdien 9:00 – 13:00

Skolas medicīnas māsa:

 • Sniedz pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos.
 • Veic izglītojamo atlasi imunizācijai un nosūta uz vakcināciju pie ģimenes ārsta.
 • Nosaka tuberkulozes riska grupas.
 • Veic izglītojamo profilaktiskās apskates, antropometriskos mērījumus, pārbauda redzi, nosaka stājas traucējumus, kontrolē arteriālo asinsspiedienu.
 • Dokumentē veselības pārbaudes, par atklātiem veselības traucējumiem informē vecākus, diagnozes precizēšanai nosūta pie ģimenes ārsta un seko rezultātiem.
 • Veic pedikulozes pārbaudes mācību gada sākumā un visu gadu pēc klašu audzinātāju lūguma, konstatētos gadījumos veic atkārtotu pārbaudi.
 • Sadarbībā ar zobārstniecības iestādēm izglītojamiem organizē zobu profilaktisko apskati.
 • Organizē sanitāri – higiēniskos pasākumus skolā, infekciju slimību gadījumos – veic bērnu medicīnisko novērošanu.
 • Seko higiēnas prasību ievērošanai un vērtē gatavā ēdiena kvalitāti skolas ēdnīcā.
 • Darbojas atbalsta grupā un brīvpusdienu piešķiršanas komisijā
 • Seko sanitāri – higiēniskam stāvoklim skolas telpās.
 • Piedalās pedagoģiskajā sēdēs divas reizes gadā.
 • Organizē tikšanās ar 1. klašu skolēniem un viņu vecākiem septembrī un oktobrī.

Share Button