Atbalsta personāls

Karjeras atbalsts skolā

Karjera ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā.

Karjeras izglītība ir veids, kā palīdzēt izglītojamajiem attīstīt savas zināšanas, izpratni un prasmes, kas nepieciešamas, lai pieņemtu apzinātus lēmumus, plānotu un mērķtiecīgi veidotu savas karjeras izaugsmi.

Lai sniegtu atbalstu skolēniem nākotnes karjeras izvēlē, mūsu skola piedalās Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 8. marts – 2020. gada 31. decembrim.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalsta jautājumiem skolās un pašvaldībā un izveidot kompleksu karjeras konsultantu atbalsta sistēmu.

Projekta ietvaros skolēniem ir iespēja apmeklēt uzņēmumus, laboratorijas, dažādas mācību iestādes, piedalīties dažādos pasākumos, lai noskaidrotu un iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas.

Karjeras atbalstu skolā īsteno:

Pedagogs karjeras konsultants Jana Grīne

Pedagogs karjeras konsultants: konsultē, informē un izglīto skolēnus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu viņu karjeras plānošanā.

Pieteikties individuālajām konsultācijām skolēns var 143. kabinetā vai  rakstot  karjeras konsultantam e-klasē.


Sociālais pedagogs

Sanita Žemozdzika (241. kab.)
Informācija pa telefonu: +371 27899836 (darba laikā)

Darba laiks:
Pirmdien 8:00 – 15:30
Otrdien 8:00 – 16:00
Trešdien 8:00 – 15:30
Ceturtdien 8:00 – 16:00 (16:00 – 18:00 atbalsta grupa)
Piektdien 8:00 – 15:00

Sociālais pedagogs skolā veic:

 • Sociālpedagoģisko darbu, veic izglītojamo sociālo apstākļu analīzi un faktu izpēti, veido datu bāzes.
 • Konsultē, informē un sniedz atbalstu izglītojamiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem un pedagogiem sociālpedagoģisko jautājumu un konfliktu risināšnas gadījumos, konsultē par sociālās palīdzības iespējām.
 • Pārstāv izglītojamo intereses tiesībsargājošās iestādēs.
  Izvērtē un palīdz risināt konfliktus (skolēns – skolēns, skolēns – skolotājs, skolēns – vecāki u.c.).
 • Organizē profilakses pasākumus skolēnu sociālo un delikventās uzvedības novēršanā.
  Veido sadarbību ar citām valsts un pašvaldības iestādēm (sociālo dienestu, pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu nodaļu, bāriņtiesu u.c.).
 • Veic iestādē sociālpedagoģisko darbu ar izglītojamo, sekmējot sociālās uzvedības pieredzes korekciju (skolas abalsta komanda).

Logopēds

Anita Strazdiņa (134. kab.).

Tel. nr. – 27136532

Darba laiks:

Pirmdienās – 13:00 – 15:30

Otrdienās – 12:00 – 14:35

Trešdienās – 12:00 – 15:20

Ceturtdienās – 12:00 – 14:35

Piektdienās – 7:45 – 8:30

Logopēda darba uzdevumi:

 • veikt izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi, lai sekmētu Valsts pamatizglītības standartā valodas jomā izvirzīto kompetenču apgūšanu.
 • plānot savu darbību, sastādīt nodarbību grafiku, aizpildīt skolotāja logopēda dokumentāciju atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un izglītības iestādes noteiktajām prasībām.
 • organizēt runas, valodas un rakstu valodas attīstības izvērtēšanu katru mācību gadu septembrī un desmit dienas pirms mācību gada beigām, lai veiktu valodas attīstības dinamikas izpēti.
 • Sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā runas, valodas un rakstu valodas attīstību, ja izglītojamajam nepieciešams izmantot atbalsta pasākumus mācību procesā, valsts pārbaudes un diagnosticējošos darbos; izglītojamajam rekomendē konsultāciju pedagoģiski medicīniskajā komisijā, normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos  vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma.

Speciālais pedagogs

  Katrīna Vespere (317. kab.)

Darba laiks:
Pirmdien – Piektdien 8:30 – 14:35

Speciālais pedagogs vispārizglītojošajā skolā:

 • Sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, skolas psihologu, sociālo pedagogu, skolas logopēdu.
 • Izvērtē skolēnu mācīšanās grūtības un iesaka iespējamos palīdzības veidus.
 • Sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām speciālās izglītības vajadzībām.
 • Organizē individuālu vai grupu speciālās korekcijas darbu.
 • Sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem un mācību priekšmetu skolotājiem.
 • Ievēro konfidencialitāti.
 • Palīdz apgūt mācību vielu, rast pielāgojumus, lai bērns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes.
 • Palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.
 • Māca bērnam saskatīt un izmantot savas pozitīvās īpašības, veido skolēnā ticību saviem spēkiem.

Speciālā skolotāja palīdzība nepieciešama, ja skolēnam konstatē:

 • Vāju lasītprasmi un rakstītprasmi.
 • Nevienmērīgas vai vājas sekmes.
 • Intereses zudumu par mācībām.
 • Ja aizkavēta bērna attīstība, ja skolēna rīcība neatbilst bērna vecumam;
 • Ja skolēnam izteikta aizmāršiba, ilgstoša neizveicība, nespēja pielāgoties dažādām situācijām.

Psihologs

Irina Jakobsone (310. kab.)

Pieteikties uz konsultācijām var personīgi 310. kabinetā vai pa telefonu: +371 27899836

Darba laiks:
Pirmdien 8:30 – 15:00
Otrdien 8:30 – 14:00
Trešdien 8:30 – 14:00
Piektdien 8:30 – 14:00

Skolas psihologs palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem, risināt un novērst problēmas,

kas rada traucējumus mācību procesā:

 • mācīšanās grūtības,
 • uzvedības traucējumi,
 • saskarsmes traucējumi,
 • attīstības traucējumi,
 • akūtas konfliktsituācijas skolā,
 • vardarbības fakts skolā (emocionālas, fiziskas).

Medicīnas māsa

Jana Rolle (137.kab.)

Informācija: 63441036

Darba laiks:
Pirmdien – Ceturtdien 8:30 – 14:30
Piektdien 9:00 – 13:00

Skolas medicīnas māsa:

  • Sniedz pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos.
  • Veic izglītojamo atlasi imunizācijai un nosūta uz vakcināciju pie ģimenes ārsta.
  • Nosaka tuberkulozes riska grupas.
  • Veic izglītojamo profilaktiskās apskates, antropometriskos mērījumus, pārbauda redzi, nosaka stājas traucējumus, kontrolē arteriālo asinsspiedienu.
  • Dokumentē veselības pārbaudes, par atklātiem veselības traucējumiem informē vecākus, diagnozes precizēšanai nosūta pie ģimenes ārsta un seko rezultātiem.
  • Veic pedikulozes pārbaudes mācību gada sākumā un visu gadu pēc klašu audzinātāju lūguma, konstatētos gadījumos veic atkārtotu pārbaudi.
  • Organizē sanitāri – higiēniskos pasākumus skolā, infekciju slimību gadījumos – veic bērnu medicīnisko novērošanu.
  • Seko higiēnas prasību ievērošanai un vērtē gatavā ēdiena kvalitāti skolas ēdnīcā.
  • Darbojas atbalsta grupā un brīvpusdienu piešķiršanas komisijā
  • Seko sanitāri – higiēniskam stāvoklim skolas telpās.
  • Piedalās pedagoģiskajā sēdēs divas reizes gadā.
 • Organizē tikšanās ar 1. klašu skolēniem un viņu vecākiem septembrī un oktobrī.

Share Button