Skolēnu līdzpārvalde

SL prezidenti

Nolikums

SL Mērķis

Skolēnu līdzpārvaldes mērķis ir dot iespēju ikvienam 5. – 12. klases skolēnam – talantīgam, aktīvam un radošam – veidot un uzlabot skolas ikdienas dzīvi, piedaloties saliedējošu, draudzīgu konkurenci rosinošu pasākumu organizēšanā, rīkot dažādas aktivitātes un radīt labvēlīgu un aizraujošu atmosfēru gan skolēniem, gan skolotājiem visa gada garumā.

Katru gadu rudenī notiek SL prezidenta un viceprezidenta vēlēšanas, kurās var kandidēt 7. – 11. klašu skolēni.

SL pienākumi

Sektoru pienākumi Skolēnu Līdzpārvaldē.

Prezidents – atbilstoši nolikumam organizē pašpārvaldes darbību, kā arī sasauc un vada sēdes. Prezidents ir atbildīgs par visu pašpārvaldes darbību un pilda reprezentatīvās funkcijas .

Viceprezidents aizstāj Prezidentu viņa prombūtnes laikā, palīdz organizēt pašpārvaldes darbību.

Kultūras sektors plāno un organizē kultūras un izklaides pasākumus.

Dizaina sektors atbild par dekorāciju izveidi un izvietošanu.

Izglītības sektors pastāv kā tiešā saite ar skolēniem, iesaistoties skolas dzīves uzlabošanā.

Sociālās vides un ārlietu sektors nodarbojas ar sadarbības veidošanu pilsētas un valsts mērogā, pārvalda skolas sociālos tīklus, kā arī veido skolas avīzi.

Līdzpārvaldes lietvedis atbild par Līdzpārvaldes budžetu, ienākumiem, izdevumu atskaitēm, kā arī protokolē sapulces.

Prasmes, kuras iespējams attīstīt, darbojoties SL:

  • komunikācijas spējas
  • organizatoriskās prasmes
  • sadarbības prasmes

SL uzdevumi

1. Veidot draudzīgu un funkcionējošu darba komandu, kurā darbojas skolas skolēni.
2. Noskaidrot skolēnu un skolotāju vēlmes un intereses saistībā ar skolas ikdienas dzīvi.
3. Veidot skolēniem un skolotājiem aktuālus pasākumus, aktivitātes, laba laika pavadīšanai.
4. Popularizēt un aizstāvēt skolu gan pilsētā, gan valstī.
5. Mudināt skolēnus ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus.
6. Rādīt labu piemēru skolēniem, rādot priekšzīmīgu attieksmi pret skolu, skolotājiem un skolēniem.

Struktūra

Skolēnu līdzpārvaldes vēlēšanas notiek, lai ievēlētu vadošos amatus, kurus atbildīgie pilda vienu gadu, līdz nākamajām vēlēšanām.

SL Prezidente – Elīza Anna Smilga

SL Viceprezidents – Daniels Dāvis Ate

Kontaktinformācija:

Skolēnu līdzpārvaldes aktīvistus var meklēt skolā, 127. kabinetā.

Koordinatore:

Agija Bēta (+371 29447955)

Share Button