Piesakies mācībām vidusskolā

Liepājas 15. vidusskola uzsāks 2016./2017. mācību gadu ar jaunu nosaukumu – Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola.

Skolā iespējams iegūt vispārējo vidējo izglītību trijās programmās klātienē, kā arī tālmācības programmā.

Klātienes programmas ir:

– vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā;

– vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā;

– vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā (valsts aizsardzības mācība).

Absolventu viedokļi par iegūto izglītību:

Valsts aizsardzības mācība (Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma)

Linda Putne (2015. gada absolvente, studiju programmas Fizioterapija studente Latvijas Sporta pedagoģijas akdēmijā):

“Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma valsts aizsardzības mācībā man ir devusi pamatus “dzīves skolā”, jo kur gan citur es iemācītos, kā mežā uzcelt naktsmītnes no koka un plēves, kā arī pareizi sniegt pirmo palīdzību?”

Reinis Siliņš (2015. gada absolvents, Nacionālie bruņotie spēki):

“Mācījos vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā: valsts aizsardzības mācība. Militārās nodarbības ir ļoti veiksmīgas. Mums bija iespēja doties pārgājienos, piedalīties dažādās nometnēs. Vidusskolā gūtās  iemaņas man noder turpmākajā karjerā. Paldies instruktoram Varim Jansonam par militārajām stundām.”

Rūta Ieva Štībele (2015. gada absolvente, Nacionālie bruņotie spēki)

Vidusskolā mācījos kopā ar fantastiskiem klases biedriem, un mums bija lieliski skolotāji. Pateicotiesvalsts aizsardzības mācībai, esmu izcilā fiziskā formā.

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas programma

Marika Maslovska (2015. gada absolvente, studiju programmas Ergoterapija studente Rīgas Stradiņa universitātē)”

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas programma man piedāvājaplašas iespējas: pastiprināti mācīties matemātiku, fiziku un ķīmiju. Nostiprināju zināšanas nākotnei un sapratu, ko gribu darīt pēc vidusskolas absolvēšanas.”

Katrīna Annija Ročāne (2016. gada absolvente,vēlas studēt starptautisko ekonomiku un komercdiplomātiju Latvijas Universitātē)”

Pēc 3 gadiem vidusskolā varu droši teikt, ka mācīties vidusskolā un tieši matemātikas, dabaszinību un tehnikas programmābija pareizā izvēle. Liepājas 15. vidusskolā ar lieliskiem klasesbiedriem un skolotājiem esmu pavadījusi neaizmirstamus vidusskolas gadus. Neatņemama vidusskolas sastavdaļa ir saturīgi pavadīts brīvais laiks, kuru jāapavieno ar cītīgu mācīšanos un gatavošanos eksāmeniem (kuri pienāk neizsakāmi ātri). Vidusskola ir vieta, kur apvienot patīkamo ar lietderīgo, piemēram, piedalījos skolas debašu kluba aktivitātēs. No sirds iesaku mācīties vidusskolā, jo līdz šim brīdim tas ir viens no labākajiem lēmumiem, ko esmu pieņēmusi.”

Vispārizglītojošā virziena programma

Dans Jurķis (2016. gada absolvents, vēlas studēt Eiropas valodu un kultūras studiju programmā Liepājas Universitātē):

“Izvēlējos pēc pamatskolas absolvēšanas turpināt mācības vidusskolā vispārizglītojošā virziena programmā. Nevienu brīdi neesmu savu izvēli nožēlojis. Jau desmitajā klasē pievienojos skolas debašu klubam un apguvu izcilas argumentācijas, komunikācijas, pētnieciskās, u.c. prasmes. Taču īpaši vēlos izcelt svešvalodas prasmes, kas lieliski noderēs manā nākotnes profesijā. Vēlos kļūt par žurnālistu un zinu, ka pratīšu paust  un pamatot savu viedokli.”

Liepājas 15.vidusskola ir īpaša ar:

Skolēnu zinātnisko pētniecību

Lepojamies ar zinātniski pētniecisko darbu  savā skolā. Jau piecus  gadus pēc kārtas esam ieguvuši godalgotas vietas skolēnu zinātniskajās konferencēs valstī. Mūsu skolēnus patiesi ir ieinteresējusi pētniecība, tā, piemēram, 2014./2015. mācību gadā uz Latvijas 39. valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci tika uzaicināti prezentēšanai klātienē seši skolēnu pētījumi.  Savukārt 2015./2016. gadā no pieciem uz valsti uzaicinātajiem darbiem trīs darbi (psiholoģijā, cittautu valodniecībā un psiholoģijā) ieguva godalgotas vietas.

Skolas debašu klubs

Mūsu lepnums ir Liepājas 15. vidusskolas debašu klubs. Mums ir piecus gadus sena debatēšanas vēsture un regulāri uzvaram reģionālajos debašu turnīros, kā arī divas reizes esam uzvarējuši Nacionālajos debašu turnīros. Debašu klubs ir guvis arī ievērojamu starptautisku pieredzi.

Ārpusstundu pasākumi

Skolēniem piedāvājam arī saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas ārpus mācību darba – fakultatīvu nodarbības, nometnes, “Pielaiko profesiju” un “Nakts skolas” pasākumus, skolas apkārtnes sakopšanas talkas, utt. Mūsu skola var lepoties ar vienīgo āra šaha laukumu Liepājā, kuru kopīgi veidoja paši skolēni, vecāki un skolotāji.Vidusskolēni regulāri savas prasmes un iemaņas pilnveido dažādos Eiropas Savienības organizētos apmaiņas projektos. Tādējādi iepazīstot citas kultūras, apgūstot jaunu sociālo pieredzi, uzlabojot svešvalodas kompetences, iegūstot sev, skolai jaunus draugus un kontaktus. Liepājas 15. vidusskolas skolēni ir iesaistījušies Eiropas Savienības brīvprātīgajā darbā. Esam kļuvuši par pasaules apceļotājiem, lai atgrieztos ar jaunu zināšanu bagāžu.

Sadarbība un sociālā atbildība

Liepājas 15. vidusskola ir unikāla ar savu ģeogrāfiskās atrašanās vietu – jūras tuvums, mūsu skatam paveras arī ievērojamas Liepājas arhitektūras pērles – Karostas katedrāle un Kalpaka tilts. Pēdējo piecu gadu laikā skolā ir tikušas veiktas patīkamas izmaiņas – renovācijas darbi skolas apkārtnē, kā arī skolas ārējā un iekšējā tēla veidolā. Par šīm pārmaiņām varam pateikties Liepājas pilsētas Domei, Liepājas 15. vidusskolas atbalsta biedrībai, biedrībai “Darmštates iniciatīva Liepājai”, A/S “Liepājas Papīrs” un personīgi šī uzņēmuma prezidentam un Liepājas Domes deputātam, mūsu skolas absolventam Jānim Vilnītim, kā arī veiksmīgi īstenotajam Eiropas Savienības atbalstītajam projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas izglītības iestādēs”. Esam patiesi gandarīti par  mūsdienīgu dabaszinību un matemātikas kabinetu izveidi, kas ir sniedzis vērā ņemamu ieguldījumu mācību sasniegumu veicināšanā.

 Sadarbība ar nodibinājumu “Iespējamā misija”

Mūsu skolai ir četrus gadus ilga sadarbības pieredze ar nodibinājumu “Iespējamā misija”. Varam lepoties ar jaunajiem ķīmijas, angļu valodas un ekonomikas skolotājiem. Jaunajā mācību gadā skolā darbu uzsāks “Iespējamās misijas” fizikas skolotājs.

Share Button