Mācību programmas

Vidusskola

 

Pamatizglītība

Vispārējās pamatizglītības programma

 

Speciālā pamatizglītība

Speciālā izglītība ir vispārējās izglītības īpašais veids, kas noteikts Vispārējā izglītības likuma 3. pantā. Izglītības likuma 1. pants nosaka personu loku, kuriem īsteno speciālo izglītību. Speciālā izglītība rada iespējas un apstākļus izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām iegūt savam veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstošu izglītību jebkurā izglītības iestādē, vienlaikus nodrošinot izglītojamā pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko korekciju, sagatavotību darbam un dzīvei sabiedrībā.

Bērnu ar speciālām vajadzībām integrēšanu vispārējās izglītības iestādēs nosaka Vispārējās izglītības likuma 53. pants. Šo skolu nodrošinājumu atbilstoši speciālām vajadzībām nosaka Ministru kabinets. Speciālās izglītības programmas īsteno atbilstoši pedagoģiski medicīnisko komisiju atzinumiem. Komisiju kompetenci nosaka Ministru kabinets.

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana speciālajā izglītībā notiek atbilstoši valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem, bet izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.

Izglītojamajiem, kas apguvuši speciālās izglītības programmas, izsniedz apliecību par pamatizglītības vai atestātu par vidējās izglītības ieguvi un sekmju izrakstu.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem, programmas kods: 21015511
Izglītības programma

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods: 21015611
Izglītības programma

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods: 21015811
Izglītības programma

Share Button