Projekta “Pumpurs” realizēšana skolā

Noslēdzies 2018./2019. mācību gada 1. semestris, kurā veiksmīgi tika realizēts ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001), sniedzot atbalstu 30 skolēniem.

1. semestrī tika skolēniem nodrošinātas individuālās konsultācijas matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, sociālā pedagoga konsultācijas, kā arī pedagoga palīga atbalsts mācību stundās.

Gan skolēni, gan viņu vecāki atzīmē, ka projekta nodarbības palīdz pilnveidot nepieciešamās  pamatzināšanas, apgūt iekavēto iepriekšējā mācību periodā. Atsevišķi skolēni atzīmē, ka viņiem ar sociālā pedagoga palīdzību izdodas daudz veiksmīgāk saplānot savu dienas kārtību, lai pagūtu apmeklēt gan individuālās konsultācijas, gan tekošās konsultācijas.

Tomēr jāatzīst, ka skolēniem ne vienmēr izdevās apmeklēt visas nodarbības. Iemesli tiek minēti dažādi, kā, piemēram, slimības dēļ, izmainīti treniņu laiki, reizēm neattaisnoti skolas kavējumi, bet dažreiz arī – vienkārši aizmirsies.

Taču kopumā projektā īstenotie individuāla atbalsta pasākumi un to īstenošana vērtējama pozitīvi.

2. semestrī ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros paredzēts atbalstu sniegt jau 40 skolēniem, no kuriem daži turpinās saņemt atbalstu, kas uzsākts 1. semestrī.

Vairāk par projektu: http://www.pumpurs.lv/

Share Button