Skolas padome

Skolas padomē tiek aicināts piedalīties ikviens interesents.

Skolas padomes tikšanās notiek katra mēneša pirmajā pirmdienā pulksten 18:00, 311. kabinetā.

Biedrību no 2012. gada vada viena Liepājas 15. vidusskolas skolēna un trīs absolventu mamma Lienīte Būmeistare.

Kontaktinformācija:

epasts: 15vskatbalsts@inbox.lv

tālr.:  +371 26331337 (Lienīte Būmeistare)

 

Skolas padomes un Liepājas 15. vidusskolas atbalsta biedrības iniciatīvas:

 

Skolas padome darbojas ciešā sadarbībā ar Liepājas 15. vidusskolas atbalsta biedrību.

 

Skolas padomes reglaments

APSTIPRINĀTS

ar Liepājas 15. vidusskolas direktora

07.05.2013. rīkojumu Nr.17-v

I Vispārīgie noteikumi

1. Liepājas 15. vidusskolas Skolas padome (turpmāk tekstā – Padome) ir sabiedrisks formējums, kurš darbojas kā direktora padomdevējs dažādos skolas darbības jautājumos.

2. Skolas padome tiek izveidota kā koleģiāla institūcija, sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem, pašvaldību un sabiedrību.

3. Padome darbojas saskaņā ar Skolas padomes reglamentu.

II Padomes darbības mērķi un galvenie uzdevumi

4. Sekmēt skolēnu, vecāku, pašvaldības un skolas sadarbību kvalitatīva izglītības procesa īstenošanai skolā, realizējot demokrātiskus skolas darba vadības principus.

5. Aktivizēt skolēnu, vecāku un sabiedrības ieinteresētību izglītības jautājumu risināšanā.

6. Izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu.

7. Piedalīties izglītības procesa, tā rezultātu apspriešanā un sniegt priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai.

8. Iesniegt priekšlikumus, izskatīt un saskaņot grozījumus Skolas nolikumā un iekšējās kārtības noteikumos.

9. Izzināt skolas vajadzības, problēmas un skolas kolektīva locekļu priekšlikumus skolas darbības uzlabošanai un izteikt ierosinājumus skolas administrācijai to realizēšanai.

10. Sekot tam, lai tiek ievērotas izglītojamo un pedagogu tiesības un pildīti pienākumi.

11. Risināt konfliktsituācijas savas kompetences ietvaros.

12. Aizstāvēt izglītojamo, pedagogu, vecāku intereses un pārstāvēt izglītojamo vecākus visās instancēs.

13. Kopā ar direktoru aizstavēt skolas un darbinieku intereses valsts institūcijās un iestādēs.

14. Izskatīt skolēnu, vecāku un skolotāju attieksmi pret skolas prasībām, iekšējās kārtības noteikumiem un rekomendēt attiecīgu ietekmēšanas vai stimulēšanas līdzekļu piemērošanu.

15. Risināt jautājumus, kuri ir saistīti ar skolas nolikuma pārkāpumiem un turpmāko izglītojamā apmācības iespēju.

16. Izteikt priekšlikumus skolas darbinieku un skolēnu apbalvošanai.

17. Lemt par vecāku un audzekņu līdzdalību saimniecisko jautājumu risināšanā.

18. Izteikt priekšlikumus un akceptēt skolas budžeta līdzekļu izlietojumu.

19. Sekmēt finansiālo līdzekļu piesaistīšanu skolai, lemt par to izlietošanu.

III Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība

20. Padome var tikt izveidota no pedagoģisko darbinieku un vecāku pārstāvjiem, kuri tiek izvirzīti uz vienu mācību gadu.

21. Padomē darbojas katras klases vecāku pārstāvis.

22. Padomes priekšsēdētāju ievēl no vecāku pārstāvjiem Padomes sēdē ar balsu vairākumu.

24.Vienlaicīgi ar priekšsēdētāju tiek ievēlēts arī viņa vietnieks, kas aizstāj priekšsēdētaju tajā laikā, kad viņš nevar veikt savas funkcijas.

IV Padomes darba organizācija

26. Padomes darbu organizē un vada Padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

28. Padomes sēdes notiek ne retāk kā deviņas reizes mācību gadā. Nepieciešamības gadījumā tiek sasaukta ārkārtas sēde.

29. Padomes lēmumus pieņem balsojot.

30. Neizšķirta balsojuma gadījumā izškirošā ir priekšsēdētāja balss. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta.

31. Padomes sēdes protokolē. Protokolista pienākumus veic vecāku izvirzīts pārstāvis.

32. Padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

33. Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar Padomes sēžu protokoliem.

34. Par Padomes lēmumiem direktors nepieciešamības gadījumā informē pedagogus, skolēnus, vecākus.

35. Padomes locekļi ir atbildīgi par to, lai pieņemtie lēmumi veicinātu skolas darbības uzlabošanos un savstarpējās sapratnes veidošanos.

36. Padomei ir tiesības izteikt priekšlikumus direktoram.

37. Izmaiņas un papildinājumi esošajā reglamentā tiek iekļauti pēc Padomes lēmuma un tiek apstiprināti Padomes sēdē.

Direktors

G.Ročāns

SASKAŅOTS

Skolas padomē

07.05.2013

Skolas padomes reglaments pdf formātā pieejams šeit.

 

Share Button