Uzņemšana 10.klasē

Uzņemšana Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolā

Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola, aicina 9.klašu absolventus iegūt vispārējo vidējo izglītību četrās izglītības programmās klātienē, kā arī tālmācības programmā.

Klātienes programmas ir:

– vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;

– vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;

– vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā (Valsts aizsardzības mācība);

– vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā (Teoloģija)

Neklātienes programma:

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma tālmācības formā

 

Dokumentu pieņemšanas laiki:

Katru darba dienu no plkst. 9:00-13:00 skolas kancelejā

 

Nāc un pievienojies mums!

 

 

 

Mācību stundu skaits 3 gados kopā
Mācību priekšmeti Matemātikas,

dabaszinību un tehnikas virziens

Vispārizglītojošais virziens Profesionāli orientēts virziens (valsts aizsardzības mācība) Profesionāli orientēts virziens (teoloģija)
Latviešu valoda 245 210 210 210
Pirmā svešvaloda (angļu) 315 315 315 315
Otrā svešvaloda (krievu, vācu) 315 315 315 315
Matemātika 630 455 455 455
Informātika 105 105 105 105
Sports 315 315 315 315
Fizika 350 315 315 315
Ķīmija 280 245 245 245
Bioloģija 245 210 210 210
Latvijas un pasaules vēsture 210 210 210 210
Literatūra 210 280 280 280
Vizuālā māksla 70 70 70 70
Ekonomika 140 105 105 105
Ģeogrāfija 105 105 105 105
Politika un tiesības 70 70 70 70
Psiholoģija 70 70 70
Valsts aizsardzības mācība 315
Teoloģija 315
Izvēles mācību priekšmeti
Programmēšanas pamati 105 105
3.svešvaloda 210
Share Button